ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
2021 Annual General Meeting of Shareholders
Tham dự đại hội trực tuyến Tài liệu ĐHĐCĐ Documents of GMS
Video hướng dẫn